ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ 3วัน 2คืน (FD) ราคาเริ่มต้น 11,999.-

ไฮไลท์ทัวร์พระราชวังไม้สัก - พระราชวังมัณฑะเลย์
วัดกุโสดอ - สะพานไม้สักอูเบ็ง
เจดีย์บูพยา -วัดอนันดา - วัดมนุหะ
วัดกุมยางกี - เจดีย์ติโลมินโล
วิหารธรรมมายันจีน - วัดสัพพัญญู
พิเศษ!! พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา  ชมโชว์ "หุ่นเชิดโบราณ"  แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ

 ราคาเริ่มต้น  11,999.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 
Visitors: 158,062