ทัวร์ฝรั่งเศส PARIS FREE STYLES 8วัน 5คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 49,900.-

  • นำท่านบินตรงสู่มหานครปารีส (Paris) มหานครแห่งแฟชั่นที่เป็นสวรรค์ของ
  • นักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก
  • ชมมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)
  • ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)
  • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)
  • ล่องเรือบาโตมุช  (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส

 

 ราคาเริ่มต้น 49,900.- 

กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 

 

 

 

Visitors: 158,109