ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5วัน 3คืน (Nokscoot) ราคาเริ่มต้น 14,900.-

ผูหลี่ ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี 

อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเป DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก) 

ราคาเริ่มต้น  14,900.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 
Visitors: 158,062