ทัวร์ไต้หวัน บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาว 4วัน 3คืน (TG) ราคาเริ่มต้น 19,999.-

ผูหลี่ ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี 

อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเป DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก) 

ราคาเริ่มต้น  19,999.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 
Visitors: 158,062