ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4วัน 3คืน (Viet Jet Air) ราคาเริ่มต้น 15,900.-

ผูหลี่ ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี 

อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเป DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก) 

ราคาเริ่มต้น  15,900.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม 2562 
Visitors: 158,062