ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ถูก... คุณภาพเกินร้อย!! 5วัน 3คืน (THAI LION AIR)

ไฮไลท์ทัวร์

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดเหวิ่นหวู่ - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
Mitsui Outlet

เดินทาง

08 - 29 มกราคม 2562 
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 

Visitors: 138,666