ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ถูก... คุณภาพเกินร้อย!! 5วัน 3คืน  ราคาเริ่มต้น 13,999.-

ไฮไลท์ทัวร์    ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  - วัดเหวิ่นหวู่ - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -  Mitsui Outlet

ราคาเริ่มต้น  13,999.- 

 กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

 

Visitors: 158,062