ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR)

ผูหลี่ - ล่องรือสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - สวนผลไม้ - ไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไถจง - สวนดอกไม้ไถจง - ไทเป - D.I.Y พายสับปะรด - เจียวซี - อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว - เจียวซี -โ รงกลั่นวิสกี้ Kavalan - อุทยานเย๋หลิ่ว - ไทเป - DUTY FREE - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Visitors: 158,061