ทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ 5วัน 3คืน (THAI LION AIR)

ไฮไลท์ทัวร์

ล่องเรือทะเลสาบสิริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ตลาดปลาไทเป
วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

เดินทาง

15 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 
01 - 26 มีนาคม 2562 

Visitors: 138,665