ทัวร์ไต้หวัน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 5 วัน 3 คืน (BR)

ผูหลี่-ล่องรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-สวนผลไม้ -ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด-เจียวซี-อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว-โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว-ไทเป-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101Visitors: 138,663