ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10วัน (TG) ราคาเริ่มต้น 100,000.-

 • กรุงโรม - โคลอสเซียม - นํ้าพุเทรวี - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ - ฟลอเร้นซ์
 • ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร
 • เทียวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
 • ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น
 • กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
 • ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV ส่มหานครปารีส ู – เทียวชมเมือง -หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูซ
 • พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี- ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
  ราคาเริ่มต้น 100,000.-
   กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 
Visitors: 156,244