ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี เชต เยอรมัน 10วัน (TG) ราคาเริ่มต้น 81,000.-

  • เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หม่บ้านกรีนซิ่ง
  • กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่นํ้าดานูบ
  • บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค) 
  • ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองนํSาแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก 
  • ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ 
  • ปร๊าก - เชสกีS ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์ กัง
  • ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์ กัง - ฮัลล์ชตัทท์- มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน
  • เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก 
ราคาเริ่มต้น 81,000.-
กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - พฤษภาคม  2562
Visitors: 158,109