ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี (สงกรานต์) 11 วัน (TG) ราคา 113,000.-

 • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ประตูชัย - ถนนชองป์ เอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องแม่นํ้าแซนน์
 • พระราชวังแวร์ซายส์ - โบสถ์โนตเตรอดาม - ช้อปปิ5งดิวตี5ฟรี - ห้างสรรพสินค้า แกลเลอรีลาฟาแยต 
 • มองต์มาตร์ - หอไอเฟล - รถไฟทีจีวี - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
 • ดิจอง - เบิร์น - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อิสระให้ช้อปปิ้ง
 • กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ลูกาโน่ 
 • ลูกาโน่ - โรแมนติกบนเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า  
 • เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิ ซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย
 • ฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม - โคลอสเซียม - นํ5าพุเทรวี! - บันไดสเปน
 • วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปี เตอร์- สนามบิน - กรุงเทพฯ

  ราคา 145,000.-
   กำหนดการเดินทาง วันที่ 13-23 เมษายน 2562 (เทศกาลสงกรานต์)
Visitors: 158,109