ทัวร์รัสเซีย มอสโคว - ซากกอร์ส 7วัน 4คืน (SQ)  ราคาเริ่มต้น 36,999.-

ไฮไลท์ทัวร์มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเมอร์ - โบสถ์ทรินิตี้
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
พิพิธภัณฑ์อวกาศ - ตลาดอิสไมโลโว
ถนนอารบัต - ห้างสรรพสินค้ากุม
เดินทาง21 - 27 มกราคม 2562 
13 - 19, 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 
04 - 10, 13 - 19, 18 - 24 มีนาคม 2562 
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2562 
Visitors: 158,109