KOREA THREE COLOR OCT - DEC 2017. (TG)

บิชมภูเขาหิมะซีหลิงซาน ง้อไบ๊ เล่อซาน เฉินตู หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน

เดินทางโดย สายการบิน SICHUAN AIRLINES


  • hapt170030_image-w680.jpg
    กิจกรรมลานสกี ชมอุทยานแห่งชาติโซรุคซาน เที่ยวไร่สตอเบอรี่ เยี่ยมชมพระราชวังชางดีอก

  • PERFECT SKI IN KOREA 5D3N (TG).jpg
    บิชมภูเขาหิมะซีหลิงซาน ง้อไบ๊ เล่อซาน เฉินตู หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืนเดินทางโดยสายการบินSICHUAN AIRLINES
Visitors: 128,003